Shine+

Shine+ Shine+ (*)

MIGHT
13
RANGE
2
SP
300
TYPE
Tome

Shine Shine (3)

MIGHT
9
RANGE
2
SP
200
TYPE
Tome

Ellight Ellight (2)

MIGHT
6
RANGE
2
SP
100
TYPE
Tome

Light Light (1)

MIGHT
4
RANGE
2
SP
50
TYPE
Tome

Has Shine+