Parthia

Parthia Parthia (*)

MIGHT
14
RANGE
2
SP
400
TYPE
Bow
COLOR
Colorless
MAGICAL
false

Silver Bow Silver Bow (3)

MIGHT
9
RANGE
2
SP
200
TYPE
Bow
COLOR
Colorless
MAGICAL
false

Steel Bow Steel Bow (2)

MIGHT
6
RANGE
2
SP
100
TYPE
Bow
COLOR
Colorless
MAGICAL
false

Iron Bow Iron Bow (1)

MIGHT
4
RANGE
2
SP
50
TYPE
Bow
COLOR
Colorless
MAGICAL
false

Has