Spur Atk Spd 2Spur Atk Spd 2

Spur Atk Spd 2 Spur Atk Spd 2 (*)

Grants adjacent allies Atk/Spd +3 during combat.

SP
240
TYPE
C

Spur Atk Spd 1 Spur Atk Spd 1 (2)

Grants adjacent allies Atk/Spd +2 during combat

SP
120
TYPE
C

Spur Atk 1 Spur Atk 1 (1)

Grants adjacent allies Atk+2 during combat.

SP
50
TYPE
C

Has Spur Atk Spd 2